Yabancıların Avusturya'da İkamet Ve İstihdamlarına İlişkin Kanun Değişikliği

Salzburg Başkonsolosluğu 16.05.2013

   YABANCILARIN AVUSTURYADA İKAMET VE İSTİHDAMLARINA

İLİŞKİN  KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA

DUYURU

Avrupa Birliği’nin, üçüncü ülke vatandaşlarının  bir üye ülkede ikamet ve çalışmalarına ilişkin  birleşik izin  talebiyle  ilgili bağdaşık işlem yapılması ve yasal olarak üye ülkelerden birinde  ikamet eden üçüncü  ülke vatandaşlarının haklarının müştereken düzenlenmesine dair 13.12.2011 tarihli ve 2011/98/EU sayılı Direktifi’nin Avusturya ulusal mevzuatına alınması bağlamında Yabancıların İstihdamına Dair Kanun (Auslaenderbeschaeftigungsgesetz), Yerleşme ve İkamet Kanunu (Niederlassungs -und Aufenthaltsgesetz) olmak üzere birçok  Kanunda  değişiklik yapılmıştır.

17.4.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan söz konusu değişikliklerle ilgili olarak vatandaşlarımız açısından önemli olduğu düşünülen hususlar özetle  aşağıda verilmiştir:

Yabancı İşgücü İstihdamında Aranacak  Çalışma ve İkamet İzni Türleri

Getirilen yeni düzenleme çerçevesinde istihdam edilecek yabancı işgücünün aşağıda belirtilen istihdam izni veya ikamet izni türlerinden birine sahip olması gerekmektedir.

 

ü  İstihdam İzni (Beschaeftigungsbewilligung),

ü  Yabancı işverenlerin Avusturya’da istihdam edecekleri yabancı uyruklu işgücü için istihdam izni (Entsendebewilligung),

ü  Kırmızı-Beyaz-Kırmızı Kart  ikamet izni ( Rot-Weiss-Rot-Karte),

ü  Kırmızı-Beyaz-Kırmızı Kart Artı ikamet izni (Rot-Weiss-Rot-Karte plus), 

ü  AB-Mavi Kart  ikamet izni (Blaue Karte - EU) ,

ü  Aile ferdi ikamet izni (Aufenthaltstitel „Familienangehöriger“ ),

ü  Sanatçılar İkamet İzni (Aufenthaltsbewilligung Künstler),

ü  İlticacılar  için İkamet Hakkı Artı  ikamet izni (Aufenthaltsberechtigung plus),

ü  AB- Daimi ikamet İzni (Daueraufenthalt-EU)

 

Yerleşme İzni Sahipleri İçin İş Piyasasına Serbest Giriş İmkanı

Yerleşme İzni (Niederlassungsbewilligung), Aile Ferdi Yerleşme İzni (Niederlassungsbewilligung–Angehörige“ sahiplerine,  mevcut ikamet izinlerini “Kırmızı-Beyaz-Kırmızı Kart Artı” ikamet iznine çevirtmek istemeleri halinde

ü  iki yıldan beri yasal olarak Avusturya’da ikamet etmiş ve ileri derecede uyum sağlamış olmaları veya

ü  geçerli bir çalışma izni (Arbeitserlaubnis) veya çalışma izni muafiyet belgesi      (Befreiungsschein)  sahibi olmaları

ü  yabancının eşi ve reşit olmayan çocuklarına ise   Avusturya’da 12 ay yasal olarak ikamet etmiş olmaları

kaydıyla iş piyasasına serbest  giriş imkanı getirilmiştir.

 

İleri derecede uyum sağlamış“ tanımı, çalışma izni hamili olarak Avusturya’da çalışmış veya özel sosyal ve ailevi durumları itibarıyla çalışmalarına izin verilmiş yabancılar ile Uyum Sözleşmesi’nin 1. modülü kapsamında öngörülen lisan koşulunu yerine getirmiş olan aile fertlerini kapsamaktadır.

 

Yerleşme İzni Sahiplerine “Kırmızı-Beyaz-Kırmızı Kart Artı”  İkamet İzni Verilmesi

Üçüncü ülke vatandaşı bir yabancıya, mevcut ikamet iznini uzattırma işlemleri esnasında ikametinin  amacını değiştirmek istemesi halinde,

1.      ikamet izni verilmesine ilişkin genel koşulları ( geçimin sağlanmış olması, uygun konut, yeterli hastalık sigortası himayesi, Uyum Sözleşmesinin öngördüğü lisan koşulunun yerine getirilmiş olması, ikametin kamu çıkarına aykırı olmaması) yerine getirmiş olması,

2.      yerleşme izni (Niederlassungbewilligung) hamili olması,

3.      yerel  iş piyasası servisinin yabancının ileri derecede uyum sağlamış olduğuna veya  çalışma izni ya da çalışma izni muafiyet belgesi hamili olduğuna dair yazılı bildiriminin mevcut olması

kaydıyla “Kırmızı-Beyaz-Kırmızı Kart Artı” ikamet izni verilecektir.

 

Avusturyanın Genelinde  Çalışma İmkanı Veren İkamet İzni Türleri

Yapılan düzenleme ile yabancılardan

1.      “Kırmızı-Beyaz-Kırmızı Kart Artı”  ikamet izni olanlara,

2.      Yerleşme ve İkamet Kanunu’nun 47. maddesine göre aile ferdi ikamet izni veya anılan Kanunun 45. maddesine göre AB-Daimi İkamet izni hamili olanlara,

3.      İltica Kanunu’nun 54. maddesine göre “İkamet Hakkı –Artı” ikamet izni  hamili olanlara

Avusturya’nın her yerinde çalışma imkanı getirilmiştir.

 

Sanatçılar İkamet İzni

Altı aydan fazla bir süre Avusturya’da çalışacak yabancı uyruklu sanatçılar, artık ikamet izinlerine ilaveten çalışma izni almayacaklar, buna karşılık belli bir işveren nezdinde  istihdamlarına imkan sağlayan  birleşik bir ikamet ve çalışma izni şeklinde „Sanatçılar İkamet İzni” alacaklardır. İşverenlerini değiştirmeleri halinde ikamet izninin yenilenmesi gerekmektedir.

 

Altı aydan kısa bir süre Avusturya’da çalışacak yabancı uyruklu sanatçılar ise bundan böyle de güvence belgesi (Sicherungsbescheinigung) ve istihdam izni (Beschaeftigungsbewilligung) almak suretiyle ülkede çalışabileceklerdir.

 

Avrupa Birliği Üyesi Bir Ülkeden AB-Daimi İkamet izni Almış Olanlara  

Yerleşme İzni Verilmesi

Avrupa Birliği üyesi bir ülkeden AB-Daimi İkamet izni almış olan üçüncü ülke vatandaşı yabancılara

1.      ikamet izni verilmesine ilişkin genel koşulları yerine getirmiş olmaları ve

2.      münhal bir kota yerinin mevcut olması

halinde  bağımsız bir işte ( selbstaendige Erwerbstaetigkeit) çalışmak üzere yerleşme izni verilebilecektir.

 

İşverenler İçin Yurtiçinde  İkamet İzni Talep Dilekçesi Verme İmkanı

Kalifiye işgücü (Fachkraft),  diğer kilit işgücü (sonstiger Schlüsselkraft), Avusturya’da yüksek öğrenim görmüş üçüncü ülke vatandaşı  kilit işgücü (Studienabsolventen) ve AB Mavi kart ikamet izni alacak kilit işgücünü istihdam edecek işverenler  yurtiçinde ilgili daireye Kırmızı-Beyaz-Kırmızı Kart ikamet izni verilmesi için talep dilekçesi verebileceklerdir.

 

Özel Yüksek Kalifikasyonu Olan Yabancıların İstihdamı

Yabancıların İstihdamına Dair Kanun’un (A) ekinde yer alan kriterler itibarıyla  gerekli asgari puanı almış olan yabancılara, yapacakları işin kalifikasyonlarına ve  asgari puana ulaşılması için esas alınan  diğer kriterlere uygun olması, istihdamları için Kanunda öngörülen koşulların anlamına uygun şekilde yerine getirilmiş olması halinde kilit işgücü olarak istihdamlarına izin verilecektir.

 

Çalışma İzni ile Çalışma İzni Muafiyet Belgesinin Uygulamadan Kaldırılması

Çalışma izni ile Türk vatandaşları dışındaki üçüncü ülke vatandaşlarına son 8 yıl içersinde en az 5 yıl Avusturya’da yasal olarak çalışmış olmaları kaydıyla verilen çalışma izni muafiyet belgesi uygulamadan  kaldırılmış  olup,  bu  izin  sahiplerine    piyasasına  serbest giriş imkanı da veren

„ Kırmızı-Beyaz-Kırmızı-Kart Artı   ikamet izni verilecektir.

Türk Vatandaşlarının Çalışma İzni Muafiyet Belgesi Hakları

Türk vatandaşlarına, Türkiye-AET Ortaklık Konseyi’nin 1/80 sayılı Kararı‘nın 6. maddesinin 1. fıkrası 3. bendinde öngörülen 4 yıllık çalışma şartını veya 7. maddesinin  1. fıkrasında öngörülen 5 yıllık ikamet şartını yerine getirmeleri halinde resen çalışma izni muafiyet belgesi  verilmesini öngören Yabancıların İstihdamına Dair Kanun’un (4c) maddesi hükmü aynen muhafaza edilmiştir. Bu nedenle, sözkonusu yasal değişiklikten önce olduğu gibi bundan böyle de yukarıda belirtilen çalışma veya ikamet şartını yerine getirmiş olan vatandaşlarımıza resen  çalışma izni muafiyet belgesi verilmeye devam edilecektir.

Çalışma izni muafiyet belgesi Avusturya genelinde her türlü işe girme imkanı vermekte olup, her keresinde 5 yıllık bir süre için düzenlenecektir.

Çalışma izni muafiyet belgesi, talep sahibinin dilekçesinde  önemli olgular hakkında bilerek yanlış bilgi vermesi veya bu tür olguları saklaması halinde iptal edilecektir.

 

Bulgar, Romen ve Hırvat Vatandaşlarının İş Piyasasına Girişleri

Yabancıların İstihdamına Dair Kanun’da yapılan değişiklikler arasında Bulgar, Romen ve Hırvat vatandaşlarının iş piyasasına girişlerine ilişkin düzenlemeler de yer almaktadır. Buna göre, Bulgaristan  ve Romanya vatandaşlarının serbest dolaşımıyla ilgili  7 yıllık geçiş süresinin sona ereceği 2014 yılından itibaren Avusturya iş piyasasında bağımlı bir işte çalışmak isteyecek sözkonusu ülke vatandaşları için  artık çalışma izni koşulu aranmayacaktır. Bulgaristan ve Romanya’da kurulu işyerleri/işletmeler için de hizmetlerin serbest dolaşımına ilişkin  kısıtlamalar kaldırılacaktır.

Hırvatistan  2013 yılı Temmuz ayında itibaren AB’ne üye olacağından bu tarih itibarıyla Hırvat vatandaşları için  serbest dolaşımla ilgili 7 yıllık geçiş süresi  başlayacaktır. Üyelik tarihine kadar Avusturya genelinde geçerli çalışma izni almış olan Hırvat vatandaşlarına  iş piyasasına serbest girme hakkı tanınacaktır.

Diğer Değişiklikler

ü  İstihdam izni  artık belirli bir bölge için değil tüm Avusturya geneli için verilebilecektir. Çalışılacak işyerinin belirlenmesinde mesleki faaliyet ile izin belgesinde kayıtlı işveren tayin edici rol oynayacaktır.

 

ü  Avusturya’da süreli olarak çalışacak yabancı işgücü ile mahsul toplama işçileri için öngörülen kota sistemi kaldırılmıştır.

 

ü  Yerel İş Piyasası Servislerinin (regionale Geschaeftsstelle der AMS) kararlarına karşı bundan böyle Federal İdare Mahkemesi’ne (Bundesverwaltungsgericht)  dava açılması gerekmektedir.

 

ü  Avusturya’da ikamet etme ve çalışma hakkı bulunan, üçüncü ülke vatandaşı  engelli kişiler Engellilerin İstihdamına Dair Kanun (Behinderteneinstellungsgesetz) kapsamına alınmıştır.

Keyfiyet vatandaşlarımızın bilgilerine saygı ile sunulur.

 

6  Mayıs  2013

 

T.C. SALZBURG BAŞKONSOLOSLUĞU

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ATAŞELİĞİ

Strubergasse 9, 5020 Salzburg

Tel/Faks:           0662- 424116

E-mail:               salzburg@csgb.gov.tr

Atatürk

Günay Babadoğan Ertan Başkonsolos
Pazartesi - Cuma

08:30 - 16:30

Vatandaş Kabul: 08:30-13:00 arası. İşlemler için www.konsolosluk.gov.tr adresinden önceden randevu almanız gerekmektedir. Başkonsolosluğumuza 13:30-16:30 saatleri arasında telefonla ulaşabilirsiniz.
6.1.2022 Avusturya Dini Bayramı
18.4.2022 Paskalya
2.5.2022 Ramazan Bayramı
26.5.2022 Avusturya Dini Bayramı
6.6.2022 Avusturya Dini Bayramı
16.6.2022 Avusturya Dini Bayramı
15.8.2022 Avusturya Dini Bayramı
26.10.2022 Avusturya Milli Günü
1.11.2022 Avusturya Dini Bayramı
8.12.2022 Avusturya Dini Bayramı
26.12.2022 Noel