Türkiye'deki Gayrimenkuller Için Kira Geliri Beyanı

Salzburg Başkonsolosluğu 02.03.2011

KİRA GELİR BEYANI BİLGİ NOTU

A.

2010 yılında kira gelirleri olanlar, bu gelirlerini 2011 yılı Mart ayının 25 inci günü akşamına kadar beyan etmeleri gerekmektedir. (2010 yılında, sadece kira geliri elde edenlerden; 2.600 TL’yı aşan mesken kira gelirleri ile brüt 22.000 TL’yı aşan ve vergi kesintisi yapılan işyeri kira gelirleri olanlar ile kesinti yapılmayan ve 1.090 TL’yı aşan kira geliri olanlar beyanname vereceklerdir.)

Sadece kira gelirlerini beyan edecek olanlar, tek sayfalık yıllık gelir vergisi beyannamesini dolduracaklardır.

2010 yılında elde edilen mesken kira gelirlerinin 2.600 Türk Lirası vergiden müstesnadır. (Beyana ilişkin örnek ilişiktedir)

Mesken kira geliri elde edenler, bu gelirlerini beyan etmedikleri veya eksik beyan ettikleri takdirde 2.600 Türk Liralık istisnadan yararlanamayacaktır.

Dar mükellefler, Türkiye’de elde ettikleri gayrimenkul sermaye iradı gelirlerini gayrimenkulün bulunduğu yerin vergi dairesine verecektir.

Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenecektir.

www.gib.gov.tr adresindeki “Kira Geliri Beyanname Yardımı” hesaplama sisteminden yararlanarak, ödenecek gelir vergisi hesaplanabilecektir.

Beyan konusunda Viyana Büyükelçiliği Maliye Müşavirliğince beyanname formu temin edilmekte ve gereken yardım yapılmaktadır. (Tel: 00 43 1 877 71 81 117)

B. - Konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin,

- İşyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracıların

Kiraya ilişkin tahsilât ve ödemelerinin banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi gerekmektedir. Banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü aracı kılınmak suretiyle, para yatırma veya havale, çek veya kredi kartı gibi araçlar kullanılmak suretiyle yapılan tahsilat ve ödemeler karşılığında dekont veya hesap bildirim cetvelleri düzenlendiğinden bu belgeler tevsik edici belge kabul edilecektir. Bankaların internet şubeleri üzerinden yapılan ödeme ve tahsilâtlar da aynı kapsamdadır.

VİYANA BÜYÜKELÇİLİĞİ

Maliye Müşavirliği

ÖRNEK:

Avusturya vatandaşı[1] olan Ferhat Kaya, Ankara’da bulunan evini konut olarak kiraya vermiş ve 2010 takvim yılında aylık 600 TL[2] olmak üzere toplam 7.200 TL kira geliri elde etmiştir. Beyana tabi başka geliri bulunmayan mükellef, götürü gider yöntemini seçmiştir. Mükellefin kira gelirine ilişkin gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır;

TUTAR

(TL)

Gayrisafi İrat Toplamı

7.200

Vergiden İstisna Tutar

2.600

Kalan (7.200 – 2.600=)

4.600

% Götürü Gider (4.600 x %=)

1.150

Vergiye Tabi Gelir (4.600 – 1.150=)

3.450

Hesaplanan Gelir Vergisi [3]

517,5

Ödenecek Damga Vergisi

30

Ödenecek Gelir Vergisi

517,5

[1] Avusturya’da ikamet eden Türk vatandaşı olunması durumunda da beyanda bulunulması gerekmektedir.

[2] Kira döviz olarak tahsil edilmişse, tahsilatın yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru dikkate alınarak TL tutarı hesaplanacaktır.

[3] 2010 yılı gelirleri için Gelir Vergisi Oranı:

8.800 TL'ye kadar

% 15

22.000 TL'nin 8.800 TL'si için 1.320 TL, fazlası

% 20

50.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.960 TL, (ücret gelirlerinde 76.200 TL'nin 22.000 TL'si için 3.960 TL), fazlası

% 27

50.000 TL'den fazlasının 50.000 TL'si için 11.520 TL, (ücret gelirlerinde 76.200 TL'den fazlasının 76.200 TL'si için 18.594 TL), fazlası

% 35

oranında vergilendirilir

Atatürk

Pazartesi - Cuma

9:00 - 13:00 / 13:00 - 17:00

İşlem başvuruları önceden randevu almak kaydıyla 9:00-13:00 saatleri arasında kabul edilmektedir. Telefon ile danışmalar 13:00-17:00 saatleri arasında kabul edilmektedir. Hukuk danışmanlığı hizmeti ise önceden randevu alınmak kaydıyla yalnız Cuma günleri 9:00-11:00 saatleri arasında verilmektedir.
1.1.2021 Yılbaşı Tatili
6.1.2021 Avusturya Dini Bayramı
5.4.2021 Paskalya
12.5.2021 Ramazan Bayramı
13.5.2021 Avusturya Dini Bayramı
24.5.2021 Avusturya Dini Bayramı
3.6.2021 Avusturya Dini Bayramı
20.7.2021 Kurban Bayramı
26.10.2021 Avusturya Milli Günü
29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2021 Avusturya Dini Bayramı
8.12.2021 Avusturya Dini Bayramı